Księga Przychodów i Rozchodów:

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów to obowiązek większości przedsiębiorstw, których przychody za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej kwoty 2 000 000 EUR (po przekroczeniu tego progu należy prowadzić księgi rachunkowe). Jak sama nazwa wskazuje, do KPiR ewidencjonuje się przychody oraz koszty na podstawie dokumentów otrzymanych od Klienta. Na tej podstawie wyliczone zostają zobowiązania podatkowe, które w moim biurze przekazywane są drogą elektroniczną, tj. mailowo lub poprzez udostępniony Panel Klienta.

Prowadzenie uproszczonej księgowości (KPIR) przez biuro rachunkowe INFINITY PLUS obejmuje m.in:

 • prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w księdze przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzenie deklaracji VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie niezbędnych wydruków księgi i rejestrów,
 • wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT i PIT,
 • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych: PIT, VAT, VAT-UE,
 • sporządzanie deklaracji rocznych,
 • na życzenie Klienta, przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego,
 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych,
 • obsługa księgowa transakcji zagranicznych (eksport, import, unijne),
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS.

Ryczałt

Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Podatek płaci się od przychodu, bez możliwości pomniejszania go o koszty jego uzyskania. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub spółki osobowej.

Prowadzenie uproszczonej księgowości (ryczałt ewidencjonowany) przez biuro rachunkowe INFINITY PLUS obejmuje m.in:

 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzenie deklaracji VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
 • sporządzanie niezbędnych wydruków księgi i rejestrów,
 • wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT i PPE,
 • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych: PIT, VAT, VAT-UE,
 • sporządzanie deklaracji rocznych,
 • na życzenie Klienta, przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego,
 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych.

Pełna księgowość

Rachunkowość w spółce kapitałowej to szereg działań, które w sumie składają się na sprawne funkcjonowanie i sukces firmy na rynku. Dbam aby księgowość spółki była przejrzysta i czytelna dla wspólników oraz organów zarządzających. Wspieram przedsiębiorców w najważniejszych decyzjach dotyczących rozwoju ich biznesu, szukając optymalnych rozwiązań i oferując bogaty pakiet usług dodatkowych.

Prowadzenie pełnej księgowości przez biuro rachunkowe INFINITY PLUS obejmuje m.in:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • sporządzenie sprawozdania finansowego w wersji XML,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • opracowanie polityki rachunkowości dostosowanej do specyfiki działalności Spółki,
 • usługi kadrowo-płacowe,
 • sporządzanie i wysyłka deklaracji podatkowych (VAT, PIT i CIT),
 • obsługę rachunków bankowych, w tym wprowadzanie płatności,
 • bieżąca kontrola zobowiązań i należności związana z uzgadnianiem sald,
 • przygotowanie dokumentów dotyczących potwierdzeń sald z kontrahentami,
 • wystawianie faktur sprzedaży,
 • raportowanie zarządcze,
 • dodatkowe raporty i analizy, według indywidualnych ustaleń,
 • przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego,
 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS